advokatene-lykken-myhr.jpg
norges-lover.jpg
IMG_9507bw.jpg
advokatene-lykken-myhr.jpg

Advokatkontoret Lykken & Myhr - Advokat - Melhus - Trondheim - Fast eiendom, familierett, barnevern


Advokatkontoret Lykken & Myhr

Advokatkontoret Lykken & Myhr holder til i Thoragården på Melhus. Kontoret har hovedfokus på familierett, fast eiendom, barnevern og arv.

Fagområder

SCROLL DOWN

Advokatkontoret Lykken & Myhr - Advokat - Melhus - Trondheim - Fast eiendom, familierett, barnevern


Advokatkontoret Lykken & Myhr

Advokatkontoret Lykken & Myhr holder til i Thoragården på Melhus. Kontoret har hovedfokus på familierett, fast eiendom, barnevern og arv.

Fagområder

Advokatkontoret Lykken & Myhr

Telefon: 73 60 60 75

Postadresse:
Melhusveien 505,
7224, Melhus

Faks: 94 77 00 55

Kontortid: Mandag - fredag kl. 09 - 16. Besøk avtales på forhånd.
Ellers tilgjengelig på telefon ut over vanlig åpningstid.

Ta kontakt:

 
Thoragården Melhus

Thoragården Melhus

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER.

Når du er i kontakt med Advokatkontoret Lykken & Myhr, for eksempel som privatklient eller som kontaktperson hos en selskapsklient behandler vi personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Advokatkontoret Lykken & Myhr ved daglig leder Advokat Ann-Sølvi Valås Myhr.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

1.     Etablering av klientforhold og administrasjon av klientforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter. I tillegg er vi pålagt rettslige forpliktelser i forbindelse med etablering av klientforhold som hvitvaskingsloven § 4 (2) nr. 3, jf. §§ 17 og 18, og behandler da etter GDPR artikkel 6 (1) c (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse).

2.    Sakshåndtering. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter og annet som behandles i tilknytning til selskapsklienter.

3.     Informasjon om motparter og andre tredjeparter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å løse innkomne saker mest mulig effektivt i samsvar med kommersielle hensyn og god advokatskikk. Ved behandling av særlige kategorier av opplysninger har behandlingen rettslig grunnlag i GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav).

4.    Straffedommer og lovovertredelser. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 9 (2) bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), samt en systembetraktning av straffeprosessloven og reglene for god advokatskikk punkt 2.3.

5.    Lagring/oppbevaring av saksdokumenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av rettslige forpliktelse til arkivering av pågående og avsluttede saker.

6.    Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b (behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i) for privatklienter, og GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse) for kontaktpersoner for selskapsklienter.

7.     Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel privatklient eller kontaktperson hos en virksomhetsklient.

8.    Informasjon om potensielle klienter. I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.

9.    Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker). Personopplysninger som behandles i denne sammenheng er personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å interne læringsprosesser og for å arbeide mer effektivt.

10. Rekruttering. I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

11.  Sikkerhet. I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi utleverer eller overfører ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til motparter, domstoler eller offentlige organer.

Advokatkontoret Lykken & Myhr bruker databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

- Som regnskapsfører benyttes Bårseth Regnskap AS.

- Som revisor benyttes Systemrevisjon Fosen AS.

- Som økonomisystem benyttes Tripletex AS.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

Her ser du en oversikt over hvor lenge vi behandler personopplysninger for de ulike formål:

Klientadministrasjon - Opptil 10 år etter avslutning av siste sak.

Lagring/oppbevaring av saksdokumenter - Opptil 10 år etter avslutning av siste sak.

Faktureringsinformasjon - Opptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt.

Informasjon om potensielle klienter - Opptil 5 måneder såfremt ikke annet er avtalt. 

Kunnskapsforvaltning (f.eks. gjenbruk av dokumenter i senere saker) - Opptil 10 år.

Rekruttering - Opptil 3 måneder etter utløpt søknadsfrist. Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV, søknad, attester og vitnemål i opptil 2 år for bruk i nye, relevante stillingsutlysninger.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. 

Klager.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

norges-lover.jpg

Fagområder - Skilsmisse -barnevern - barnefordeling - eiendom - odel


Fagområder

Fagområder - Skilsmisse -barnevern - barnefordeling - eiendom - odel


Fagområder

Advokatkontoret Lykken og Myhr bistår privatpersoner og bedrifter i sivile saken innen blant annet:

1. Fast eiendom. 
        - Eiendomsoverdragelser. 
        - Tomtefeste. 
        - Reklamasjon / klage. 
        - Nabotvist / grensetvist.
        - Jordskifte.
        - Husleie. 
        - Odel. 
        - Sameie. 

    2. Foreldretvister. 
        - Barnefordeling.
        - Daglig omsorg / Fast bosted.
        - Samvær.
        - Farskapssaker.
        - Foreldreansvar. 
        - Samvær med tilsyn. 

    3. Barnevern.
        - Akutt plassering, § 4-6. 
        - Omsorgsovertakelse, § 4-12. 
        - Tvangsplassering § 4-24. 
        - Partsrettigheter for barn. 
        - Advokathjelp i undersøkelsesfasen. 

    4. Arv / skifte. 
        - Felleeieskifte / skilsmisse. 
        - Oppgjør etter endt samliv (samboere). 
        - Dødsbo. 
        - Testament. 
        - Ektepakt. 
        - Samboerkontrakt.

 
Ta kontakt med oss i dag, og første skritt mot en god løsning på saken er tatt!

IMG_9507bw.jpg

Medarbeidere


Medarbeidere

Medarbeidere


Medarbeidere

VÅRE MEDARBEIDERE:

Advokat / Partner  Anita Rian Lykken  Tlf. 90 74 93 00  anita@advokatlykken.no

Advokat / Partner
Anita Rian Lykken
Tlf. 90 74 93 00
anita@advokatlykken.no

Advokat / Partner  Ann-Sølvi Valås Myhr  Tlf. 922 52 190  post@advokatmyhr.no

Advokat / Partner
Ann-Sølvi Valås Myhr
Tlf. 922 52 190
post@advokatmyhr.no

Advokatfullmektig   Mia Ingebrigtsen   Tlf. 476 54 120   mia@advokatmyhr.no

Advokatfullmektig
Mia Ingebrigtsen
Tlf. 476 54 120
mia@advokatmyhr.no

Advokatsekretær Berit Brennås Tlf. 73 60 60 75  berit@advokatlykken.no

Advokatsekretær
Berit Brennås
Tlf. 73 60 60 75 berit@advokatlykken.no